СЕДЕМНАДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС МЛАД ИКОНОМИСТ 2021 г.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ОБЯВЯВА
СЕДЕМНАДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС МЛАД ИКОНОМИСТ 2021 г.

„ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

НА ТЕМА: „ПОУКИТЕ ЗА ИКОНОМИКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО  ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19„

          Участници в конкурса – позиция: ученици в средни училища, без ограничения на специалността; студенти /бакалавър, магистър/, докторанти и асистенти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.

 • Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;
 • Докладите трябва да бъдат написани на български език;
 • Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците; 
 • В текста да не се посочва името на автора;

Участниците посочват личните си данни*  на отделна страница:

 – име, презиме, фамилия; o местоживеене;
 – адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон; e-mail; име и адрес на средното и висше училище, факултет, форма на обучение /редовна, задочна/, специалност, фирма-длъжност, администрация – длъжност;

 • Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;
 • Докладите се представят до 26 май 2021 г. в два екземпляра на хартиен носител на адрес: гр. София 1000, ул. ”Г.С. Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,  ет. 4, стая 420 – За конкурса „Млад икономист 2021г.”
 • и по електронен път на адрес: unieconom@abv.bg 
 • За справка: тел. 02 9871847; моб. тел: 0877 011 710; 0889 442 821
 • Награди в конкурса: първо, участниците заели първо, второ и трето място в четирите категории  получават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна или парична награда от отделни фирми и организации, съобразно връзката на разработката с техния предмет на дейност; трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота; четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.
 • Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2020г.”  ще се състои на 11 юни 2021 г. /петък/,  по повод честването на Деня на икономиста, в гр. София, зала 4, Национален дом на науката на техниката, ул. „Г. С. Раковски” 108.
 • Неполучените на 11 юни 2021 г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес.

Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: www.bgeconomist.bg

Настоящите Условия и изисквания са приети на заседание на УС на СИБ на 17.12.2019г.

*Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.

От името на Организационния комитет:

Проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова
Председател на УС на СИБ и на Организационния комитет на Конкурса „Млад икономист 2021”
Проф. д-р ик.н. Нено Павлов 
Зам. председател на УС на СИБ,  Гл. координатор на конкурса „Млад икономист 2021” 
 Д-р ик. инж. Петър Нейчев 
Зам. председател на УС на СИБ и член на Организационния комитет на Конкурса „Млад икономист 2021”

София, 5 февруари 2021г.2

Анотация национален конкурс млад икономист 2021 г.

Comments are closed.