Във връзка с удължената епидемиологична обстановка

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Във връзка с удължената епидемиологична обстановка съгласно заповед РД-01-572/07.10.2020г на министерството на здравеопазването, решение на Факултетен съвет на Стопански факултет от 14.10.2020г  и заповед № 228/15.10.2020г. на Декана на Стопански факултет , с цел ограничаване опасността от разпространение на COVID-19,  Ви уведомяваме, че от 19 октомври до 20 ноември 2020 г. обучението на студентите от всички специалности – редовна форма , окс „бакалавър“ ще се провежда от дистанция он- лайн.

Редовната изпитна сесия за студентите от задочна форма на обучение, за учебната 2020/2021 година ще се проведе присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки, утвърдени от министъра на здравеопазването.

За актуална информация следете своевременно на сайта на Стопански факултет.

У К А З А Н И Я

за организацията и провеждането на учебните занятия

за студентите от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“  през зимен семестър на учебната

2020/2021 година:

  1. Обучението на студентите  от окс „бакалавър“  в редовна форма на обучение всички курсове и специалности да се провежда от дистанция  он-лайн за периода 19.10.20г – 20.11.20г /включително/. Лекциите и семинарните упражнения от дистанция ще се провеждат чрез платформата Blackboard и други алтернативни платформи за обучение (BigBlueButton).
  1. Изпитната сесия за всички студенти обучаващи се в задочна форма ще се проведе присъствено съгласно действащия график,  при спазване на всички противоепидемични мерки, утвърдени от министъра на здравеопазването.
  1. Учебните занятия за студентите от окс „магистър“, първи курс ,  всички    специалности  ще бъдат присъствено в периода 02.11. – 23.11. 2020г  , съгласно допълнително изготвени разписи за първи семестър.
  1. Всеки студент може да получи консултации по съответната дисциплина присъствено в приемното време на преподавателя.